Regulamin konkursu WOŚP 2021

Regulamin konkursu Looks by Luks dla WOŚP 2021

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Marcin Luks z siedzibą w Sopocie (81-708) na ul. Haffnera 42, NIP: 5842574603, właściciel marki Looks by Luks.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.


Warunki uczestnictwa

3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Konkurs trwa w dniu 31.01.2021, od godziny 00:00 do godziny 23:59.

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 05.02.2021r.


Zadanie konkursowe

6. Zadanie konkursowe polega na dokonaniu w trakcie trwania konkursu zakupu dowolnych artykułów w sklepie internetowym Looks-by-Luks.pl. Zysk ze sprzedaży produktów w trakcie trwania konkursu zostanie przekazany jako darowizna na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

7. W konkursie zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca.

8. Zwycięzca zostanie wskazany przez kapitułę konkursu, której skład wybierze Organizator.

9. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres podany w złożonym zamówieniu. Oprócz tego zwycięzca zostanie ogłoszony na profilach Looks by Luks na kanałach mediów społecznościowych: Instagram oraz Facebook oraz poprzez Instastory na profilu Looks by Luks na Instagramie, które będzie jawne dla osób obserwujących oficjalny profil Looks by Luks.


Nagroda

10. Nagrodą w Konkursie jest dedykowana sesja zdjęciowa organizowana w Gdańsku.

11. Nagrodę można odebrać drogą elektroniczną w postaci zaproszenia na sesję zdjęciową.

12. Nagrodę należy zrealizować w dniu planowanej sesji zdjęciowej, której data zostanie uzgodniona ze zwycięzcą.

13. Organizator ma prawo podać imię i nazwisko zwycięzcy na swoich profilach na kanałach mediów społecznościowych.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

16. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


Reklamacje

17. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@looks-by-luks.pl.

18. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.

19. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

20. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma Marcin Luks, z siedzibą w Sopocie (81-708), przy ulicy Haffnera 42. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się mailowo pod adresem: kontakt@looks-by-luks.pl.

21. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

22. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o Zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.


Postanowienia końcowe

23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

24. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

26. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów